अन्तर मनको आवाज रेडियो मनको मझेरी ९१ मेगाहर्ज

HACKED BY AL BURAQ FROM KASHMIR

we
Hacked by Al Buraq From Kashmir

HACKED BY AL BURAQ FROM KASHMIR


images“widht=”100″height=”200″>
MUSLIM HACKER
YOUR SECURITY IS SHIT

images
०९१-४००१७७

दर्ता नम्बर - १२२५५४/७०/०७१

रेडियो मनको मझेरी ९१ मेगाहर्ज